ข้อกำหนดในการใช้บริการ

StyleSEAL (แอดวานซ์โกลบอลอินโนเวชั่นส์) ให้บริการแก่คุณภายใต้ ประกาศ ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ การใช้เว็บไซต์ STYLE-SEAL.COM ของคุณถือเป็นข้อตกลงของคุณตามข้อกำหนด เงื่อนไขและประกาศทั้งหมด

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงการออกแบบเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ข้อความ กราฟิก และรูปภาพ เป็นทรัพย์สินของ StyleSEAL หรือของผู้ผลิตเนื้อหา และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยการรวบรวม (หมายถึงการรวบรวมการจัดเรียงและการประกอบ) ของเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินเฉพาะของ StyleSEAL และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ StyleSEAL หรือผู้ผลิตซอฟต์แวร์และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยรูปภาพที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องและถูกใช้โดย StyleSEAL ตามที่แสดงการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนของพวกเขา ซึ่ง เนื้อหา รูปภาพ และซอฟต์แวร์ในเว็บไซต์นี้อาจใช้เป็นแหล่งที่มาในการซื้อของ และ ห้ามมิให้ใช้งานใด ๆ รวมถึงการทำซ้ำ ดัดแปลง แจกจ่าย ส่งต่อเผยแพร่ หรือ แสดงเนื้อหาภาพและซอฟต์แวร์ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด

เครื่องหมายการค้า

StyleSEAL และ STYLE-SEAL.COM เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (USPTO) ในนามบริษัท แอดวานซ์โกลบอลอินโนเวชั่นส์ จำกัด เครื่องหมายการค้าที่เป็นของบริษัท แอดวานซ์โกลบอลอินโนเวชั่นส์ จำกัด ไม่สามารถใช้ในการเกี่ยวพันธ์กับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของโดยบริษัท แอดวานซ์โกลบอลอินโนเวชั่นส์ จำกัด

การใช้เว็บไซต์

เว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ ไม่สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง แจกจ่าย ส่งทำซ้ำ คัดลอก จำหน่ายขายต่อ หรือใช้ประโยชน์ในทางอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดย StyleSEAL ซึ่ง StyleSEAL ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธบริการ ยกเลิกบัญชี และ/หรือ ยกเลิกคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจ รวมถึงแต่ไม่จำกัด หาก StyleSEAL เชื่อว่าลูกค้าประพฤติละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของ StyleSEAL และ บริษัทในเครือ โดย StyleSEAL ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ใช้ ที่ละเมิดข้อกำหนดเงื่อนไขและประกาศที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

การเชื่อมโยง

StyleSEAL อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ StyleSEAL และ StyleSEAL จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัด ในลิงก์ใด ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หรือการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงใด ๆ นั้น StyleSEAL ไม่รับรองหรือทำการรับรองใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง รวมถึงข้อมูลใด ๆ  ซอฟต์แวร์ หรือผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่พบในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หรือผลลัพธ์ใด ๆ ที่อาจได้รับจากการใช้ลิงก์เหล่านี้
StyleSEAL ให้การเชื่อมโยงเหล่านี้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและการรวมลิงคก์ใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดย StyleSEAL หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์บุคคลที่สามใด ๆ ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดเอง

การเชื่อมโยงไปยัง STYLE-SEAL.COM จากเว็บไซต์อื่น (“การเชื่อมโยงเว็บไซต์”) อนุญาตภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา STYLE-SEAL.COM แต่ต้องไม่ทำซ้ำ โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจะต้องไม่สร้างสภาพแวดล้อมของเฟรมเบราว์เซอร์ หรือ บอร์เดอร์ไปยังเนื้อหาของ STYLE-SEAL.COM และเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจะต้องไม่บ่งบอกว่า StyleSEAL รับรองเว็บไซ์ หรือผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์นั้น

ไซต์ที่เชื่อมโยงจะไม่บิดเบือนความสัมพันธ์ของเว็บไซต์เชื่อมโยงกับ StyleSEAL ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ StyleSEAL และจะต้องไม่ใช้ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของบริษัท แอดวานซ์โกลบอลอินโนเวชั่นส์ จำกัด , StyleSEAL หรืออื่น ๆ ซึ่งการเชื่อมโยงเว็บไซต์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดความรับผิด

เว็บไซต์ STYLE-SEAL.COM จัดทำโดย StyleSEAL “ตามสภาพ” ที่ได้รับ ซึ่ง StyleSEAL ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย เกี่ยวกับการดำเนินงานของเว็บไซต์ หรือข้อมูล วัสดุเนื้อหา หรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ โดย StyleSEAL ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถทางการค้าและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ โดย StyleSEAL จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม อุบัติเหตุ การลงโทษ และความเสียหายที่ตามมา

ราคาและข้อมูลที่มีพร้อมใในเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว็บไซต์นี้อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ มีการเพิ่มการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นระยะ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะถูกรวมอยู่ในเว็บรุ่นใหม่ของเว็บไซต์ โดย StyleSEAL อาจทำการปรับปรุง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์ และ/หรือ โปรแกรมที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เว็บไซต์นี้สร้างและควบคุมโดย บริษัท แอดวานซ์โกลบอลอินโนเวชั่นส์ จำกัด ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ดังนั้นกฎหมายของประเทศไทย จะมีผลบังคับใช้กับประกาศ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อหลักการของความขัดแย้งของกฎหมาย โดยประกาศข้างต้น ข้อกำหนด และเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของ บริษัท แอดวานซ์โกลบอลอินโนเวชั่นส์ จำกัด

ภาระหน้าที่ของผู้ใช้

ในขณะที่ใช้หน้ากากอากาศ StyleSEAL ผู้ใช้ตกลงที่จะเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้และไม่ละเมิดความสงบเรียบร้อย หรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใด ๆ  ผู้ใช้รับทราบว่าได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ STYLE-SEAL.COM และเข้าใจถึงลักษณะและข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานหน้ากากแอร์มาส์กของ StyleSEAL และของเว็บไซต์

หน้ากากแอร์มาส์กของ StyleSEAL ผลิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผู้ใช้จากมลพิษทางอากาศและอันตรายอื่น ๆ ในอากาศ หน้ากากแอร์มาส์ก StyleSEAL ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้และไม่ควรใช้สำหรับการปกปิดใบหน้าทุกรูปแบบ